Algemene voorwaarden

 1. De planning van de levering en de uitvoering kan slechts geschieden na de betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na de ondertekening en de terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. Indien een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan de aannemer moet voldoen. tussentijdse facturen moeten binnen de 7 werkdagen  betaald zijn.(punt  9 van kracht bij nalatigheid)
 1. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waaraan er administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. 
 2. De klant moet er zorg voor dragen dat de werf vlot bereikbaar en vrij is vóór de aanvang van de werken. Hij moet tevens zorgen voor een voorafgaande afgifte van de sleutel als de werf gesloten is. De werf moet door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien worden van water en elektriciteit. Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen zijn integraal ten laste van de klant.
 1. Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging ervan.
 1. Betwistingen over de levering, de uitvoering of de facturatie moeten geschieden binnen de acht dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis dus niet ontbonden worden. Verborg gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1.792 van het Burgerlijk Wetboek moeten uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering ingeroepen worden.
 1. De ingebruikneming van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en de aanvaarding ervan in zijn totaliteit. 
 2. Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen  uitvoering  aan gegeven kan worden, moet de klant een schadevergoeding betalen van 15% van  het totaal bedrag der aanneming. Indien artikel 1.794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant ingeroepen zou worden, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen, bepaald op 10% van de afgezegde werken.
 1. Als wij zelf het contract niet nakomen, heeft de klant recht op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem kunnen vragen ingeval hij het contract niet nakomt.
 2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel of op ons adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag rekenen wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aan van 10% per jaar tot de datum van de effectieve betaling. Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag. Bij deze kan de aannemer de werken stop zetten  tot de betaling verheffend  is.
 3. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is, is het Belgisch recht van toepassing.
 4. Meerwerken worden pas uitgevoerd na de bevestiging van de opdracht door de klant en als de betreffende (eenheids) prijs overeengekomen  is.